Thống kê đầu đuôi lô tô đài Vĩnh Long

Kết quả thống kê theo đầu loto Vĩnh Long từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-01-2022
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
14-01-2022
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
07-01-2022
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
7 lần
1 lần
0 lần
31-12-2021
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Số lần 8
12
3
2
9
9
10
11
5
3

Thống kê đuôi loto Vĩnh Long

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
21-01-2022
5 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
14-01-2022
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
07-01-2022
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
31-12-2021
5 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
Số lần 12
8
9
9
5
7
6
7
5
4

Thống kê tổng loto Vĩnh Long

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
21-01-2022
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
14-01-2022
1 lần
1 lần
0 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
07-01-2022
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
31-12-2021
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
Số lần 6
6
7
10
6
8
9
6
8
6