Thống kê đầu đuôi lô tô đài Vĩnh Long

Kết quả thống kê theo đầu loto Vĩnh Long từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-07-2022
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
24-06-2022
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
17-06-2022
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
10-06-2022
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
03-06-2022
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
Số lần 11
8
6
7
10
11
10
7
6
14

Thống kê đuôi loto Vĩnh Long

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
01-07-2022
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
24-06-2022
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
17-06-2022
0 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
10-06-2022
0 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
03-06-2022
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
Số lần 4
4
8
12
14
9
12
8
13
6

Thống kê tổng loto Vĩnh Long

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
01-07-2022
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
24-06-2022
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
17-06-2022
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
3 lần
1 lần
10-06-2022
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
03-06-2022
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
0 lần
Số lần 13
12
8
10
9
11
7
4
11
5