Thống kê đầu đuôi lô tô đài Thừa Thiên Huế

Kết quả thống kê theo đầu loto Thừa Thiên Huế từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
23-01-2022
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
17-01-2022
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
16-01-2022
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
10-01-2022
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
09-01-2022
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
03-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
02-01-2022
0 lần
4 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
27-12-2021
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
Số lần 11
18
19
11
18
16
15
14
18
22

Thống kê đuôi loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
24-01-2022
1 lần
4 lần
5 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
23-01-2022
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
17-01-2022
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
16-01-2022
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
10-01-2022
1 lần
2 lần
6 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
09-01-2022
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
03-01-2022
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
02-01-2022
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
27-12-2021
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
Số lần 18
16
27
18
9
17
14
16
14
13

Thống kê tổng loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
24-01-2022
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
23-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
17-01-2022
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
16-01-2022
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
10-01-2022
0 lần
6 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
09-01-2022
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
5 lần
03-01-2022
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
02-01-2022
2 lần
5 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
27-12-2021
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
Số lần 11
27
11
10
21
17
13
20
13
19