Thống kê đầu đuôi lô tô đài Tây Ninh

Kết quả thống kê theo đầu loto Tây Ninh từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-01-2022
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
7 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
13-01-2022
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
5 lần
1 lần
1 lần
06-01-2022
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
30-12-2021
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
Số lần 6
8
6
6
5
14
8
9
4
6

Thống kê đuôi loto Tây Ninh

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
20-01-2022
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
13-01-2022
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
06-01-2022
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
30-12-2021
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
Số lần 6
8
8
8
8
11
4
7
5
7

Thống kê tổng loto Tây Ninh

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
20-01-2022
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
13-01-2022
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
5 lần
0 lần
06-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
30-12-2021
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
Số lần 9
4
6
9
11
7
8
4
8
6