Thống kê đầu đuôi lô tô đài Sóc Trăng

Kết quả thống kê theo đầu loto Sóc Trăng từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
12-01-2022
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
05-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
0 lần
5 lần
29-12-2021
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
Số lần 6
8
6
7
9
10
5
7
3
11

Thống kê đuôi loto Sóc Trăng

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
19-01-2022
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
12-01-2022
5 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
05-01-2022
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
1 lần
29-12-2021
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Số lần 14
7
9
4
5
3
12
10
4
4

Thống kê tổng loto Sóc Trăng

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
19-01-2022
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
12-01-2022
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
7 lần
05-01-2022
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
29-12-2021
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
Số lần 7
7
4
8
2
9
5
6
9
15