Thống kê đầu đuôi lô tô đài Quảng Nam

Kết quả thống kê theo đầu loto Quảng Nam từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-01-2022
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
11-01-2022
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
5 lần
2 lần
04-01-2022
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
28-12-2021
4 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
Số lần 8
3
8
9
4
7
9
5
10
9

Thống kê đuôi loto Quảng Nam

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
18-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
11-01-2022
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
04-01-2022
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
5 lần
3 lần
3 lần
0 lần
0 lần
28-12-2021
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
Số lần 5
8
9
8
5
7
13
5
9
3

Thống kê tổng loto Quảng Nam

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
18-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
11-01-2022
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
04-01-2022
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
28-12-2021
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
Số lần 13
6
9
5
12
3
5
6
7
6