Thống kê đầu đuôi lô tô đài Long An

Kết quả thống kê theo đầu loto Long An từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-07-2022
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
25-06-2022
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
18-06-2022
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
11-06-2022
1 lần
6 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
04-06-2022
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
Số lần 5
17
10
11
8
7
6
8
11
7

Thống kê đuôi loto Long An

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
02-07-2022
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
4 lần
25-06-2022
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
0 lần
3 lần
2 lần
18-06-2022
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
11-06-2022
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
04-06-2022
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
Số lần 12
15
5
8
6
11
9
8
4
12

Thống kê tổng loto Long An

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
02-07-2022
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
25-06-2022
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
18-06-2022
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
11-06-2022
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
04-06-2022
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
Số lần 10
8
13
7
12
10
7
7
10
6