Thống kê đầu đuôi lô tô đài Kon Tum

Kết quả thống kê theo đầu loto Kon Tum từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-01-2022
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
16-01-2022
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
09-01-2022
5 lần
0 lần
5 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
02-01-2022
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
26-12-2021
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
Số lần 12
14
13
5
8
8
5
6
9
10

Thống kê đuôi loto Kon Tum

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
23-01-2022
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
5 lần
5 lần
0 lần
16-01-2022
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
09-01-2022
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
02-01-2022
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
5 lần
3 lần
26-12-2021
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
Số lần 5
10
8
14
3
5
9
12
15
9

Thống kê tổng loto Kon Tum

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
23-01-2022
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
5 lần
16-01-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
4 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
09-01-2022
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
02-01-2022
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
26-12-2021
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Số lần 10
5
8
10
11
6
7
11
7
15