Thống kê đầu đuôi lô tô đài Hậu Giang

Kết quả thống kê theo đầu loto Hậu Giang từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-01-2022
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
1 lần
15-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
08-01-2022
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
01-01-2022
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
5 lần
Số lần 4
4
10
7
5
12
9
4
9
8

Thống kê đuôi loto Hậu Giang

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
22-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
5 lần
1 lần
15-01-2022
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
08-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
01-01-2022
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
Số lần 11
6
7
6
5
7
9
6
8
7

Thống kê tổng loto Hậu Giang

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
22-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
15-01-2022
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
08-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
01-01-2022
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
Số lần 5
9
9
6
6
2
7
7
12
9