Thống kê đầu đuôi lô tô đài Hậu Giang

Kết quả thống kê theo đầu loto Hậu Giang từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-07-2022
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
25-06-2022
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
18-06-2022
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
11-06-2022
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
04-06-2022
3 lần
4 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
Số lần 13
11
12
7
6
6
9
6
5
15

Thống kê đuôi loto Hậu Giang

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
02-07-2022
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
25-06-2022
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
18-06-2022
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
11-06-2022
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
04-06-2022
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
Số lần 7
14
11
8
7
10
8
5
9
11

Thống kê tổng loto Hậu Giang

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
02-07-2022
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
25-06-2022
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
18-06-2022
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
11-06-2022
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
04-06-2022
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Số lần 8
8
10
15
7
9
14
5
8
6