Thống kê đầu đuôi lô tô đài Gia Lai

Kết quả thống kê theo đầu loto Gia Lai từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-01-2022
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
14-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
07-01-2022
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
31-12-2021
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
Số lần 4
8
6
8
5
13
4
9
5
10

Thống kê đuôi loto Gia Lai

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
21-01-2022
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
14-01-2022
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
07-01-2022
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
6 lần
1 lần
31-12-2021
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
Số lần 7
5
8
6
10
4
7
4
13
8

Thống kê tổng loto Gia Lai

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
21-01-2022
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
14-01-2022
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
07-01-2022
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
31-12-2021
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
Số lần 8
8
6
12
3
9
6
6
6
8