Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đồng Nai

Kết quả thống kê theo đầu loto Đồng Nai từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-01-2022
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
12-01-2022
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
05-01-2022
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
29-12-2021
0 lần
0 lần
0 lần
5 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
Số lần 8
9
3
8
10
6
5
8
8
7

Thống kê đuôi loto Đồng Nai

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
19-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
12-01-2022
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
05-01-2022
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
4 lần
29-12-2021
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
Số lần 7
6
9
8
5
3
6
10
7
11

Thống kê tổng loto Đồng Nai

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
19-01-2022
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
12-01-2022
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
05-01-2022
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
0 lần
29-12-2021
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
Số lần 3
6
10
7
3
11
9
10
9
4