Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đà Nẵng

Kết quả thống kê theo đầu loto Đà Nẵng từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-01-2022
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
5 lần
1 lần
19-01-2022
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
15-01-2022
6 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
12-01-2022
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
08-01-2022
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
05-01-2022
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
01-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
29-12-2021
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
Số lần 21
13
12
12
17
16
14
11
15
13

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
22-01-2022
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
0 lần
6 lần
1 lần
19-01-2022
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
15-01-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
12-01-2022
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
08-01-2022
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
05-01-2022
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
01-01-2022
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
29-12-2021
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
Số lần 12
19
14
22
17
10
14
11
14
11

Thống kê tổng loto Đà Nẵng

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
22-01-2022
1 lần
0 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
19-01-2022
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
15-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
12-01-2022
1 lần
1 lần
0 lần
6 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
08-01-2022
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
05-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
4 lần
0 lần
1 lần
01-01-2022
0 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
29-12-2021
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
Số lần 13
14
9
21
15
8
17
16
16
15