Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đà Nẵng

Kết quả thống kê theo đầu loto Đà Nẵng từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-07-2022
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
29-06-2022
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
25-06-2022
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
22-06-2022
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
18-06-2022
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
15-06-2022
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
11-06-2022
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
08-06-2022
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
04-06-2022
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
Số lần 22
15
13
9
24
19
16
11
14
19

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
02-07-2022
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
5 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
29-06-2022
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
25-06-2022
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
22-06-2022
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
18-06-2022
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
0 lần
6 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
15-06-2022
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
11-06-2022
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
08-06-2022
5 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
04-06-2022
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
Số lần 19
14
13
18
10
21
15
21
17
14

Thống kê tổng loto Đà Nẵng

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
02-07-2022
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
29-06-2022
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
25-06-2022
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
22-06-2022
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
18-06-2022
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
15-06-2022
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
11-06-2022
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
6 lần
2 lần
1 lần
2 lần
08-06-2022
1 lần
2 lần
0 lần
5 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
04-06-2022
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Số lần 16
17
19
20
17
14
15
17
12
15