Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Phước

Kết quả thống kê theo đầu loto Bình Phước từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-01-2022
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
15-01-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
08-01-2022
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
6 lần
1 lần
1 lần
0 lần
01-01-2022
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
Số lần 4
9
6
7
9
4
13
7
10
3

Thống kê đuôi loto Bình Phước

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
22-01-2022
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
15-01-2022
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
08-01-2022
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
01-01-2022
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
0 lần
0 lần
4 lần
Số lần 8
10
7
6
7
7
6
4
6
11

Thống kê tổng loto Bình Phước

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
22-01-2022
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
15-01-2022
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
08-01-2022
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
01-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
Số lần 11
8
7
8
5
3
8
7
5
10