Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Dương

Kết quả thống kê theo đầu loto Bình Dương từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-07-2022
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
24-06-2022
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
17-06-2022
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
10-06-2022
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
03-06-2022
4 lần
1 lần
0 lần
5 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Số lần 10
13
9
11
6
5
8
11
9
8

Thống kê đuôi loto Bình Dương

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
01-07-2022
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
24-06-2022
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
17-06-2022
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
10-06-2022
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
03-06-2022
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
Số lần 7
8
8
9
9
10
7
9
10
13

Thống kê tổng loto Bình Dương

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
01-07-2022
1 lần
6 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
0 lần
24-06-2022
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
17-06-2022
1 lần
5 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
10-06-2022
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
03-06-2022
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
Số lần 10
17
6
10
6
7
8
11
7
8