Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bình Định

Kết quả thống kê theo đầu loto Bình Định từ 26-12-2021 đến 25-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-01-2022
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
13-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
06-01-2022
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
30-12-2021
4 lần
1 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
Số lần 10
7
4
4
6
7
4
9
11
10

Thống kê đuôi loto Bình Định

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
20-01-2022
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
13-01-2022
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
06-01-2022
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
30-12-2021
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
Số lần 6
6
5
5
12
11
9
5
4
9

Thống kê tổng loto Bình Định

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
20-01-2022
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
13-01-2022
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
06-01-2022
1 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
30-12-2021
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
6 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
Số lần 3
6
5
13
13
7
8
5
6
6