Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bến Tre

Kết quả thống kê theo đầu loto Bến Tre từ 03-06-2022 đến 03-07-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-06-2022
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
21-06-2022
0 lần
5 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
14-06-2022
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
5 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
07-06-2022
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
Số lần 5
8
5
10
5
9
9
10
4
7

Thống kê đuôi loto Bến Tre

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
28-06-2022
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
21-06-2022
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
14-06-2022
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
07-06-2022
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
2 lần
Số lần 7
8
10
1
6
7
8
8
5
12

Thống kê tổng loto Bến Tre

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
28-06-2022
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
21-06-2022
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
14-06-2022
0 lần
5 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
07-06-2022
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
Số lần 4
10
5
8
10
6
4
11
7
7